ผู้บริหาร

นายไพศาล มีพร้อม
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียน
Email : [email protected]
การศึกษา : พ.ศ. 2507 ป.4 โรงเรียนบ้านเขวาสินรินทร์
พ.ศ. 2510 ป.7 โรงเรียนเมืองสุรินทร์
พ.ศ. 2513 ม.ศ.3 โรงเรียนสุรินทรศึกษา
พ.ศ. 2515 ป.กศ. วิทยาลัยครูมหาสารคาม
พ.ศ. 2519 พ.ม. ศึกษาด้วยตนเอง
พ.ศ. 2526 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชา การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2547 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน : พ.ศ. 2548..... ชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์สถานศึกษาที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 1-3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
พ.ศ. 2548..... ชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์ ในนามเว็บมาสเตอร์ ของสถานศึกษาที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 1-3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
พ.ศ. 2549..... ชนะเลิศการประกวด โครงการส่งเสริมรักการอ่าน ระดับดีเด่น " โรงเรียนรักการอ่าน "
........................ และ " ผู้บริหารรักการอ่าน " ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
พ.ศ. 2531..... ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สปช. ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 31 ถึงวันที่ 19 ก.พ.32
พ.ศ. 2533..... ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง สังกัด สปช. ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย.33 ถึงวันที่ 3 ธ.ค.33
พ.ศ. 2535..... ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง สังกัด สปช. ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.35 ถึงวันที่ 13 มี.ค.35
พ.ศ. 2536..... ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง สังกัด สปช. ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.36 ถึงวันที่ 29 ม.ค. 36
พ.ศ. 2537..... ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง สังกัด สปช. ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย.37 ถึงวันที่ 23 พ.ค.37
พ.ศ. 2538..... ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง สังกัด สปช. ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.38 ถึงวันที่ 11เม.ย.38