ผู้บริหาร

นายสันต์ธวัช ศรีคำแท้
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
การศึกษา : ศษ.ด. (การบริหารการศึกาษา)
ประวัติการทำงาน :