ผู้บริหาร

ดร.ณรงค์ ศิริเมือง
ตำแหน่ง : ประธานชมรมพัฒนามาตรฐานและความก้าวหน้าวิชาชีพครู
Email : sirimung.n@chaiyo.com
การศึกษา : ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาเอก การจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ มรภ.นครสวรรค์
ประวัติการทำงาน : 2550 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะตือสิงห์