ผู้บริหาร

นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
การศึกษา : ปริญญาโท
บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน :