ผู้บริหาร
นายบัญชา ภูกองเมฆ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
การศึกษา : ระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประวัติการทำงาน :