ผู้บริหาร

นายประวิทย์ นิยมนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
การศึกษา : ค.บ. คณิตศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี
ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา ม.ราชภัฏรำไพพรรณี
ประวัติการทำงาน : ผอ.รร. ประณีตวิทยาคม