ผู้บริหาร

นายวิโรจน์ กรีถาวร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
การศึกษา : ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน :