ผู้บริหาร

นายณรงค์ เรืองเกษม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
Email : -
การศึกษา : ปริญญาโท
ครุศาสตร์ มหาบัณฑิต (คม.)
ทางการจัดการเรียนรู้
ประวัติการทำงาน :