ผู้บริหาร

นายเทิดชัย อุทัยวี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
Email : [email protected]
การศึกษา : ปริญญาโท บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน :