ชื่อ-นามสกุล

นายรอสี ใบกาด็ม

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การศึกษา

ระดับประถมศึกษา สำเร็จการศึกศึกษาจากโรงเรียนบ้านโคกประดู่
ระดับมัญมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สำเร็จการศึกษาจากโงเรียนแสงประทีปวืทยามูลนิธิ
ระดับปริญญาตรี สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ ประเทศมาเลเซีย คณะเศรษฐศาสตร์และการบริหาร สาขา เศรษฐศาสตร์
ระดับปริญญาโท สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศึกษาศาสตร์ สาขา การบริหารการศึกษา

รูปถ่าย