ชื่อ-นามสกุล

นายปณชัย จันต๊ะ

ตำแหน่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง

การศึกษา

ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น

โทรศัพท์

087-3074092 , 055-543035

Email

-

รูปถ่าย