ชื่อ-นามสกุล

นายสุรงค์ โพชนิกร

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การศึกษา

ปริญญาตรี บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท์

0456660367

Email

[email protected]

รูปถ่าย