ชื่อ-นามสกุล

นางเกษร แสนศักดิ์

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ

การศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) เอกการบริหรกรศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โทรศัพท์

0872307202

รูปถ่าย