ชื่อ-นามสกุล

นายไกรสร ถนอมดำรงศักดิ์

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

การศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาลัยครูมหาสารคาม (คบ.)พลศึกษา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ศษ.ม.)บริหารการศึกษา

โทรศัพท์

087-8606165

รูปถ่าย