ชื่อ-นามสกุล

นายประหยัด กองแก้ว

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การศึกษา

ปริญญาโท
ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โทรศัพท์

0815793077

Email

[email protected]