ชื่อ-นามสกุล

นายเสถียร ขจรโมทย์

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การศึกษา

ปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครู(ราชภัฏ)มหาสารคาม
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เกษตรศาสตร์ ว.ค.ม.
มัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลายสายสามัญ(ม.ศ1-5) โรงเรียนบัวขาว
ประถมศึกษาตอนปลาย(ป.7)โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง
ประถมศึกษาตอนต้น(ป.4)โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์

0810513374

Email

[email protected]

รูปถ่าย