ชื่อ-นามสกุล

นายสุพจน์ บุญแย้ม

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)

การศึกษา

บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โทรศัพท์

085-621-3641

รูปถ่าย