ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
22/02/2553
  
เนื่องจากโรงเรียนบ้านสะเดา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียน 500 คน มีห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง แต่ที่จริงแล้วมี คอมพิวเตอร์เพียงแค่ 10 เครื่องเท่านักจึงขาดแคลนคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก
นายวินัย นาคแสง