ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์ และหนังสือมือสอง

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
05/03/2553
  
โรงเรียนบ้านซับไทร ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ยังขาดแคลนสื่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ ในการนี้ ขอเชิญผู้มีเจตนาจะให้ทานทางปัญญา แก่นักเรียนผู้ห่างไกล เพื่อเป็นอนาคตของชาติสืบไป ติดต่อบริจาคได้ที่ โรงเรียนบ้านซับไทร อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
089-2862304
ผอ.สมพร พุฒกาง 0892862304