ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
12/03/2553
  
โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร มีความประสงค์ขอรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นสือ่การเรียนการสอนจำนวนมาก หากหน่วยงานหรือองค์กรใดมีเครื่องคอมพิวเตอร์เก่า ต้องการจำหน่าย หรือมีความประสงค์บริจาค หรือมีความประสงค์บริจาคคอมพิวเตอร์ใหม่ โปรดแจ้งโรงเรียนบ้านศิริพัฒนาด้วย
ผอ.อำนาจ ภูมิพันธุ์ 0819546076