ต้องการรับบริจาค : งบประมาณในการสร้างอาคารเรียน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
05/04/2553
  
ด้วยโรงเรียนวัดเนินไม้หอม ได้ขออนุญาตรื้อย้ายอาคารเรียนจากโรงเรียนที่ยุบเลิก ทำให้โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ แต่ขาดงบประมาณในการก่อสร้าง หากท่านผู้มีตเมตตาทานใดมีความประสงค์บริจาคเงินคนละเล็กคนละน้อยร่วมด้วยช่วยกัน โรงเรียนวัดเนินไม้หอมคงมีวาสนาที่จะมีอาคารเรียนที่เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ


ผอ.ศิริวรรณ เสนารักษ์ โทร. 081 - 2977042