ต้องการบริจาค : คอมพิวเตอร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
17/06/2553
  
ด้วยโรงเรียนบ้านต้นงุ้น สพท.ลำปางเขต 3 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน 54 คน เดิมมีคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง แต่เกิดชำรุดและเสียหาย เมื่อซ่อมแซมแล้วแต่ก็ยังใช้การไม่ได้ จึงขอรับบริจาคท่านที่มีจิตศรัทธาใจบุญ คอมพิวเตอร์ให้กับเด็กนักเรียนในชนบทที่ห่างไกล และอยู่ในถิ่นทุรกันดาร จำนวนเท่าใด ตามกำลังศรัทธา ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง
ผอ.สิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวัฒน์ ๐๘๖-๐๗๓๔๘๗๐