ต้องการรับบริจาค : เครื่องคอมพิวเตอร์เก่า

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
02/07/2553
  
โรงเรียนบ้านสระเตย ขอรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียน เพื่อที่จะได้ครบตามจำนวนนักเรียนใน 1 ชั้นเรียนเนื่องจากในบางครั้งคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต้องนั่งถึงเครื่องละ 3-4 คน

เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้เท่าเทียมกันจึงขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ
ผอ.ประสงค์ เกษสมบูรณ์ 089-4143059