ต้องการรับบริจาค : งบประมาณปรับปรุงอาคารเรียน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
09/12/2553
  
โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือมีนักเรียน จำนวน 140 คนในปีการศึกษา 2553 มีความต้องการที่จะปรับปรุงอาคารเรียนหลังเดิม ซึ่งถูกน้ำท่วมขังใต้อาคารเรียนในฤดูฝน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นสาเหตุโรคไข้เลือดออก อีกทั้งระบบการระบายน้ำไม่ดี ทางโรงเรียนต้องการที่จะยกระดับอาคารให้เป็นอาคารใต้ถุนสูง ถมดินใต้อาคาร ซึ่งจะทำให้โรงเรียนมีสถานที่สำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งงบประมาณในการยกอาคารและปรับปรุงอาคารประมาณ 200,000 บาท ขอวอนท่านที่มีความเมตตาช่วยอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในส่วนดังกล่าว ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

นายทวี แหลมไธสง 083-2162212 , 056-756236