ต้องการบริจาค : อุปกรณ์ สิ่งของ และเงิน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
02/03/2556
  
1. มีนักเรียนฐานะยากจน จำนวน 51คน
2. โรงเรียนมีภาระในการจ่ายค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการเรียนการสอน(ห้องปฎิบัติการทางคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์)