ต้องการรับบริจาค : เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
16/02/2555
  
ด้วยโรงเรียนบ้านโคกกลาง เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 71 คน มีครู 7 คน ช่างครุภัณฑ์ 1 คน มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจากทางราชการไม่เพียงพอ ประกอบกับเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นมีสภาพเก่าชำรุดและไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ซึ่งเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นมีส่วนช่วยสร้างเสริมพัฒนาการให้แก่นักเรียนเป็นอย่างมากจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้มีจิตเมตตาทุกท่าน เชิญร่วมบริจาคเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นหรืองบประมาณตามเห็นสมควรเพื่อจัดซื้อจัดสร้างสนามเด็กเล่นในโอกาสต่อไป
นางวันแรม ศรีพงษ์ 0872378554