ต้องการรับบริจาค : เครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
01/05/2552
  
โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ทันต่อยุค IT ที่ก้าวหน้าไปไกล
โรงเรียนยนี้มีผู้ปกครองที่มีสภาพยากไร้ ยากจนเป็นส่วนใหญ่ 80 - 90 % มีอาชีพรับจ้างทั่วไป
ท่านใดมีจิตศรัทธา ที่มีความประสงค์จะให้การสนับสนุนด้านการศึกษาเด็กนักเรียนยากจน แจ้งความประสงค์ได้ที่โรงเรียน
รร.บ้านราษฎร์บำรุง หมู่ 7 ต.หนองขาม ด.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240