ต้องการรับบริจาค : อุปกรณ์เครื่องเล่นและสนามเด็กเล่น

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
17/02/2555
  
ด้วยโรงเรียนบ้านพงโพด เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ปัจจุบันมีนักเรียน 73คน ได้รับงบประมาณจากรัฐเพียงน้อยนิด ไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อจัดสร้างอุปกรณ์และเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ซึ่งทำให้เด็กนักเรียนขาดพัฒนาการด้านการออกกำลังกายและการละเล่น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์เครื่องเล่นและสนามเด็กเล่นจากท่านผู้มีจิตเมตตา ร่วมบริจาคอุปกรณ์เครื่องเล่นและสนามเด็กเล่นแก่เด็กนักเรียนเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู้ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ตามแต่ท่านเห็นสมควร จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
นายจรูญ สุพรรณโรจน์ 0862302690