ต้องการรับบริจาค : เงิน สี หลังคาสรรไท ไม้ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับซ่อมแซมอาคารเรียน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
04/03/2555
  
โรงเรียนประชาสามัคคี ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เปิดสอนชั้น อนุบาล 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในถิ่นธุระกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก เป็นโรงเรียนที่ เป็นสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ตามประกาศกระทรวงการคลัง กำลังต้องการงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน ซึ่งชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา ไม่สามารถใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ ซึ่งขณะนี้โรงเรียนต้องการงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ทันเปิดภาคเรียนที่ 1/2555

ติดต่อได้ที่ ผอ.พิชัย เผยศิริ 0856820545 / รอง ผอ.จักราวุธ ถือคุณ 0844739998
E-mail : [email protected]

ผอ.พิชัย เผยศิริ / รอง ผอ.จักราวุธ ถือคุณ 0856820545 / 0844739998