ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
28/11/2556
  
โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ (รัฐประชาสรรค์) ขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อส้รางโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนขยายโอกาส ยินดีรับทั้งคอมใหม่และคอมที่มีสภาพพร้อมใช้งานที่ผ่านการใช้งานแล้ว หรือคอมพิวเตอร์หน่วยงานที่เลิกใช้งานแล้ว ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์(รัฐประชาสรรค์) 044-389099/085-1057068