ต้องการรับบริจาค : ทุนสนับสนุน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
09/06/2552
  
ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนและวัสดุอุปกรณ์การเรียนนักเรียน
งบสนับสนุนอาหารกลางวันตลอดจนสื่อเทคโนโลยีเช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจตเตอร์ เนื่องจากนักเรียนมีความยากจนมาก งบปรับปรับอาคารอเนกประสงค์ อาคารเรียน โรงอาหาร ซึ่งทรุดโทรมมากสร้างมากว่า4o ปี
ผู้อำนวยการโรงเรียน 08-1768-9737