ต้องการรับบริจาค : การระดมทุนสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
18/07/2552
  
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
รับผิดชอบการจัดการศึกษาครอบคลุมพื้นที่บริการ 3 อำเภอ
ในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว
และอำเภอสูงเนิน มีสถานศึกษา รวม 214 แห่ง ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 3,021 คน และนักเรียน จำนวน
56,844 คน


ปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
มีข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติงาน จำนวน 97 คน อาคารสำหรับ
ให้บริการ เป็นอาคารสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสีคิ้ว (เดิม)
มีสภาพชำรุดทรุดโทรม คับแคบ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ทำให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากร ตลอดทั้งผู้มาติดต่อขอรับบริการ
ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่วนหนึ่ง อาศัยที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน


ดังนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ผู้บริหารและคณะครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา
เขต 4 จึงพร้อมใจกันจัดงานทอดผ้าป่ามหากุศลสร้างสำนักงาน
เพื่อหาเงินทุนก่อสร้าง จำนวน 10,000 กอง กองละ 999 บาท
ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 วันรวมงาน 30 กรกฎาคม 2552
ที่โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพ 210 เพื่อนำเงินที่ได้มาจัดสร้าง
สำนักงานเขตฯ บนที่ดินที่อยู่ในความดูแล จำนวน 13 ไร่ 2 งาน
91 ตารางวา บริเวณริมถนนมิตรภาพ หมู่ที่ 5 บ้านคลองตะแบก
ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา


จึงขอบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมทำบุญสร้างอาคาร
สำนักงานเขตฯ ครั้งนี้ ได้ช่วยกันบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา และ
ด้วยผลแห่งบุญกุศลที่ท่านได้ทำแล้วคร้งนี้ ขออานุภาพแห่ง
คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
ที่ท่านเคารพนับถือ ตลอดทั้งพระสยามเทวาธิราช จงดลบันดาล
ประทานพร ให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ
ท่านปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใด ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จแก่ท่าน
และครอบครัวสมความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการ เทอญ

ขอขอบพระคุณ
นายถวิล อรัญเวศ 081-7905304