ต้องการบริจาค : ระดมทุนเงินงบประมาณสร้างสำนักงานเขตฯ

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
30/07/2552
  
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
รับผิดชอบการจัดการศึกษาครอบคลุมพื้นที่บริการ 3 อำเภอ
ในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว
และอำเภอสูงเนิน มีสถานศึกษา รวม 214 แห่ง ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 3,021 คน และนักเรียน จำนวน
56,844 คน


ปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
มีข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติงาน จำนวน 97 คน อาคารสำหรับ
ให้บริการ เป็นอาคารสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสีคิ้ว (เดิม)
มีสภาพชำรุดทรุดโทรม คับแคบ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ทำให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากร ตลอดทั้งผู้มาติดต่อขอรับบริการ
ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่วนหนึ่ง อาศัยที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน


ดังนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ผู้บริหารและคณะครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา
เขต 4 จึงพร้อมใจกันจัดงานทอดผ้าป่ามหากุศลสร้างสำนักงาน
เพื่อหาเงินทุนก่อสร้าง จำนวน 10,000 กอง กองละ 999 บาท
ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 วันรวมงาน 30 กรกฎาคม 2552
ที่โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพ 210 เพื่อนำเงินที่ได้มาจัดสร้าง
สำนักงานเขตฯ บนที่ดินที่อยู่ในความดูแล จำนวน 13 ไร่ 2 งาน
91 ตารางวา บริเวณริมถนนมิตรภาพ หมู่ที่ 5 บ้านคลองตะแบก
ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

จึงขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดทั้งงผู้มีจิตศรัทธา
ที่จะร่วมทำบุญสร้างอาคารสำนักงานเขตฯ ครั้งนี้
ได้มาร่วมงานทำบุญช่วยกันบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 กรกฎาคม 2552
หรือถ้าไม่สะดวกจะมา ท่านจะร่วมทำบุญโดยการทำบุญ
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี "เงินบริจาคเพื่อสร้าง
และพ้ฒนา สนง.สพท.นม.4" ธนาคารกรุงไทย
สาขาสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เลขที่บัญชี 327-0-15637-5
และด้วยผลแห่งบุญกุศลที่ท่านได้ทำแล้วคร้งนี้ ขออานุภาพแห่ง
คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
ที่ท่านเคารพนับถือ ตลอดทั้งพระสยามเทวาธิราช จงดลบันดาล
ประทานพร ให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ
ท่านปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใด ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จแก่ท่าน
และครอบครัวสมความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการ เทอญ


ขอขอบพระคุณ
นายถวิล อรัญเวศ 081-7905304