e-Docs : ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

 
รายชื่อนักเรียน อบ.1 - ม.3 ปีการศึกษา 2555 I ณ วันที่ 11 มิ.ย. 2555 (960)
12/06/2555
กลยุทธ์-จุดเน้น-สพฐ (1,503)
12/06/2555
เทียบมาตรฐานมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน สพฐ. กับ 12 ตัวบ่งชี้ สมศ.รอบ (4,869)
12/06/2555
กรอบการจัดสรรงบประมาณปีงบ 55 (1,009)
12/06/2555
ตัวอย่างแบบฟอร์มโครงการ ปี 55 (813)
12/06/2555
ตารางเรียน ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1 (746)
13/05/2555
แบบสำรวจหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2555 (1,434)
08/03/2555
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนราชการ (880)
02/03/2555
บันทึกข้อความขออนุญาตถ่ายเอกสาร (2,380)
24/02/2555
โครงสร้างหลักสูตร 51 (ปรับปรุ่ง 54) มัธยม (2,490)
18/02/2555
มติที่ประชุมครูกีฬาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (579)
07/11/2554
มติที่ประชุมครูกีฬาโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายหนองแวง (385)
07/11/2554
ปฏิทินงานวิชาการ โรงเรียนบ้านดอนกลาง ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 (530)
01/11/2554
ตารางเรียน คาบที่ 7 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ O-net NT ระดับมัธยม (625)
28/10/2554
ตารางเรียนปี 54 สำหรับนักเรียนมัธยม ภาคเรียนที่ 2-2554 (796)
28/10/2554
ตารางเรียนปี 54 ภาคเรียนที่ 2 สำหรับครูผู้สอน (786)
31/10/2554
แบบบันทึกผลการเรียน ชั้น ม.2/2 ภาคเรียนที่1/54 (548)
04/10/2554
แบบบันทึกผลการเรียน ชั้น ม.2/1 ภาคเรียนที่1/54 (511)
04/10/2554
แบบบันทึกผลการเรียน ชั้น ม.1/2 ภาคเรียนที่1/54 (534)
04/10/2554
แบบบันทึกผลการเรียน ชั้น ม.1/1 ภาคเรียนที่1/54 (767)
04/10/2554
ปะหน้าซองข้อสอบ (1,513)
13/09/2554
ตัวอย่างใบปะหน้าข้อสอบ (2,501)
13/09/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา (1,342)
13/09/2554
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี ๒๕๕๔ (1,495)
08/09/2554
สำรวจนักเรียนไม่มีสิทธิสอบปลายภาค (629)
05/09/2554
คำสั่งโรงเรียนบ้านดอนกลาง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๔ (3,954)
01/08/2554
บันทึกข้อความแบบรายงานการเยี่ยมบ้าน (1,894)
04/08/2554
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (604)
21/07/2554
ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” (952)
14/07/2554
ผลการประกวดการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี (910)
14/07/2554
แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน (ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน) (756)
12/07/2554
แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (1,171)
11/07/2554
แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2554 (2,204)
11/07/2554
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน (1,606)
11/07/2554
ตัวอย่าง เอกสารประกอบหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ (999)
08/07/2554
ปฏิทินงานวิชาการ โรงเรียนบ้านดอนกลาง ปีการศึกษา 2554 (973)
05/07/2554
บทสวดมนต์ประจำสัปดาห์ (1,219)
01/07/2554
โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีด (1,201)
28/06/2554
เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ (663)
19/06/2554
รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (659)
17/06/2554
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ส (649)
17/06/2554
แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 (2,428)
15/06/2554
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2 (1,088)
14/06/2554
รายชื่อนักเรียนไฟล์ไมรโครซอร์ฟเวิร์ต (840)
07/06/2554
หลักสูตรดอนกลางฉบับปรับปรุง (ประถม) (720)
02/06/2554
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ (650)
02/06/2554
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ (821)
02/06/2554
คำสั่งวันไหว้ครู (3,562)
31/05/2554
ตารางสรุปโครงการของกลุ่มงานเพื่อเสนอฝ่ายงบฯ‏ (765)
27/05/2554
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระ และ หลักสูตรดอนกลางฉบับปรับปรุง (707)
25/05/2554


หน้าแสดงผล :   1  2  ถัดไป >