ประวัติ

ประวัติโรงเรียนวัดไทรงาม
โรงเรียนวัดไทรงาม เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2465
โดยพระครูชุ่ม อินทโชโต ตั้งอยู่ได้ด้วยเงินศึกษาพลี แบ่งการสอน
เป็น 2 ชั้น คือ ชั้น ป. 1 มีนักเรียน 21 คน ชั้น ป.2
มีนักเรียน 9 คน นักเรียนหญิงไม่มี พระครูชุ่มเป็นผุ้สอน เมื่อ
โรงเรียนมั่นคงแล้วได้ลาออก ต่อมา นายเพิ่ม ดิสเสถียร ได้มารับ
ตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2475 และได้ตั้งหน่วยยุวกาชาดที่ 365 ของมณฑลนครศรีธรรมราช
ต่อมาเป็นหน่วยที่ 37 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2475 และได้ขออนุญาตตั้งกองลูกเสือ นศ.390
และเปลี่ยนเป็น นศ.52 เรียกว่ากองลูกเสือ นศ.52ประชาบาลวัดไทรงาม โรงเรียนนี้มีชื่อเดิมว่า -
โรงเรียนประชาบาลตำบลขุนทะเลวัดไทรงาม

เมื่อปี พ.ศ.2482 ทางการได้ปรับปรุงเส้นทางใหม่ (เส้นตำบล)โรงเรียนจึงตั้งอยู่ตำบล
ลานสกา และเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า โรงเรียนประชาตำบลลานสกา

ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2490 ทางราชการได้ปรับปรุงเส้นเขตหมู่บ้านและตำบลใหม่อีกเป็นตำบล
เขาแก้ว โรงเรียนนี้จึงตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเขาแก้ว ด้านตะวันออกของโรงเรียน เป็นเขตหมู่ที่ 1 ตำบล
ขุนทะเล โรงเรียนจึงเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่อีกเป็น โรงเรียนประชาบาลเขาแก้ว 2 วัดไทรงาม
ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2496 กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงชื่อโรงเรียนให้สอดคล้องกับ ความนิยมของ
ชุมชน จึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนวัดไทรงาม มาจนถึงุทุกวันนี้
ปัจจุบันโรงเรียนวัดไทรงาม ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถศึษาปีที่ 6
มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 8 ห้องเรียน โดยแยกนักเรียนตามระดับชั้นดังนี้

จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา 23 คน
จำนวนนักเรียนรดัปประถมศึกษา 104 คน
รวมทั้งสิ้น 127 คน
จำนวนข้าราชการครู 12 คน

และมีนางสุภาพร กลึงผล เป็นรองผู้อำนวยการของโรงเรียน


มารู้จักโรงเรียนวัดไทรงามของเรา

รายละเอียด


ผลงานและความภาคภูมิใจ1.เป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)มาตรฐานนักเรียน 7 มาตรฐาน ได้ดีมาก

ทั้งหมด เฉลี่ยทุกมาตรฐานได้ระดับ ดีมาก


2.ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการสอบ ระดับชาติ

ปี 2549 ได้ลำดับที่ 2 ของอำเภอ และปีการศึกษา 2550 ได้คะแนนสูงกว่า

ระดับชาติ และระดับเขตพื้นที่การศึกษาทุกวิชา


3.ผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทองได้ลำดับที่ 3 ของอำเภอ

จาก 30 โรงเรียน


4.นักเรียนแข่งขันกีฬา-กรีฑาของเทศบาลร่วมกับชุมชน ได้ชนะเลิศการแข่งขัน

กรีฑาคะแนนรวม จากเทศบาล


5.เป็นโรงเรียนนำร่อง ที่มีความพร้อมในการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551


6.โรงเรียนมีระบบ ทีวีการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมทุกชั้น จากโรง

เรียนไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


7.โรงเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา ให้นักเรียน

เกิดความรู้คู่คุณธรรม จึงได้จัดให้มี โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

ผู้นำพิธีกรน้อยทางศาสนา ให้กับนักเรียนและคณะครู ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547

เป็นต้นมา และเป็น Best Practices โครงการดีเด่นของโรงเรียน


วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
ภายในปี 2555
โรงเรียนวัดไทรงาม จะพัฒนาครู
สู่มาตรฐาน สามารถจัดการเรียน
การสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก้าวทันเทคโนโลยี นักเรียนใฝ่รู้
คู่คุณธรรม ประสานชุมชน
ทุกคนร่วมใจ อนามัยสมบูรณ์

พันธกิจ

พันธกิจ


พันธกิจ (Mission) งานที่โรงเรียนวัดไทรงามต้อง
ดำเนินการเพื่อให้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบรรลุความสำเร็จ ภายในเวลา
กำหนด
1.พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
2.พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน
เป็นสำคัญและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
3.พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ที่พึงประสงค์ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี
4.พัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
มีทักษะ ในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักการอ่านและรู้จัก
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5.พัฒนากิจกรรมนักเรียน ให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการ
ทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตนคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและมีสุนทรียภาพ

อักษรย่อ

ท.ง.

ปรัชญา

มาร์ชหน่วยงาน