ประวัติ

โรงเรียนบ้านเนินตอง ตั้งอยู่เลขที่ 503 หมู่ 2 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20110 โทรศัพท์ 0817826251 สังกัดสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีอคารเรียน 1 หลัง คือ แบบ ป.๑ง จำนวน4 ห้องเรียน และต่อเติมอาคารเพิ่มเติมอีก 3 ห้องเรียน ในปี พ.ศ. 2519 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 50 คน

วิสัยทัศน์

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนร่มรื่น เป็นแหล่งเรียนรู้ ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
4. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย
5. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
6. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ให้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา
8. ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง

อักษรย่อ

ศ.น.ต.

ปรัชญา

มาร์ชหน่วยงาน