ประวัติ

โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา ที่ตั้ง เลขที่ 245 หมู่ 5 บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41190 โทรศัพท์ 042-250857 มีเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ เมื่อปีการศึกษา 2532 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยาเปิดทำการเรียนการสอน (สาขาโรงเรียนบ้านดุงวิทยา) โดยอาศัยสถานที่ของโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ปัจจุบันโรงเรียนได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด 325 คน ผู้บริหาร 2 คน ข้าราชการครู 15 คน พนักงานราชการ 3 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน
อาคารเรียน ชุด กขค จำนวน 3 หลัง
อาคารเรียน แบบ 105 ล จำนวน 1 หลัง
อาคารหอประชุมโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง
อาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง
ห้องน้ำนักเรียนแบบ 6 ที่นั่ง จำนวน 2 หลัง

วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ สู่มาตรฐานสากล สืบสานประเพณีวัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คำขวัญ

ตั้งใจเรียน เพียรจริยธรรม นำชุมชนพัฒนา

พันธกิจ

1. มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
2. มีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษา นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล

เป้าหมาย

1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2. ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

อักษรย่อ

ส.ช.ว.

ปรัชญา

นัตถิ ปัญญา สมาอาภา ::: ไม่มีแสงสว่างใด เปรียบได้ด้วยปัญญา