ประวัติ

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งในปีการศึกษา 2506 ในสมัยที่ นายประพิน สังพงษ์ ดำรง ตำแหน่งนายอำเภอพิบูลมังสาหารและนายวิจิตร อาจารยางกูร ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอ เริ่มเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2506 มีจำนวนนักเรียน ทั้งสิ้น 49 คน เป็นนักเรียนชาย 24 คน หญิง 25 คน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ตอนต้นสายสามัญประจำอำเภอ เป็นความคิดเริ่มของคณะกรรมการการศึกษาพิบูลมังสาหาร มีนายววิเชียร วรรณพงศ์ นายเพียร เชื้อโชติ นายบัญฑิต บุญเรือง นายพยม โทนุสิน นายลี สุโภภาค นายพีระ สมสะอาด จ.ส.ต.ทอง ตราชู รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนที่มีความประสงค์จะส่งบุตรหลานของตนเข้าศึกษาต่อ และข้าราชการครูของอำเภอพิบูลมังสาหารช่วยกันสละเงินเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 4 ห้องเรียน โดยผู้ที่จะส่งเด็กเข้าเรียนสละเงินคนละ 600 บาท รวมเป็นเงินก่อสร้าง 90,000 บาท ทั้งนี้ไม่ได้รับเงินสมทบจากทางราชการเลย เริ่มเปิดใช้เรียนเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2506 ( และถือว่าเป็นวันสถาปันนาโรงเรียนทุกปี ) เดิมโรงเรียนนี้มีชื่อว่า " โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ " ในปี พ.ศ. 2507 นายเชื้อ สาริมาน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า " โรงเรียนพิบูลราษฏ์รังสรรค์ " ต่อมาในปี 2511 กรมสามัญ ได้กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ให้ชื่ออำเภอเป็นชื่อโรงเรียน ดังนั้น จึงได้ชื่อโรงเรียนใหม่ว่า " โรงเรียนพิบูลมังสาหาร " บริเวณที่ตั้งของโรงเรียนมีเนื้อที่ 54ไร่ ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ และอีกแปลงหนึ่งอยู่ที่โคกหนองโจด ตำบลโพธิ์ไทร มีเนื้อที่ 56 ไร่ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้โรงเรียน ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา

- พ.ศ.2512 โรงเรียนเข้าโครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนมัธยมแบบประสมแบบที่ 2 ( คมส.2 ) รุ่นที่ 5
- พ.ศ. 2514 โรงเรียนเข้าโครงการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท ( คมช. ) รุ่นที่ 8 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2514
- พ.ศ. 2520 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิสัยทัศน์


มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ


พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัย
2. ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการผลิต การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ
4. ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและสืบสานวัฒนธรรมไทย
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและมีศักยภาพในการแข่งขัน
6. ส่งเสริมการออกกำลังกายและรู้จักดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นครูมืออาชีพ
8. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการเรียนรู้
9. จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการก้าวไกล

อักษรย่อ

พ.ม.

ปรัชญา

" อตฺตานํ ทมยนฺติ สฺพฺพตา "

มาร์ชหน่วยงาน

พิบูลมังสาหารลั่นลือชื่อกระเดื่อง เป็นนามเมืองแก่งงามตระการสดใส
แดนอุดมสมชื่อระบือไกล ทั่วทุกเขตเทศไทยได้รู้นาม
การศึกษาการเรียนพากเพียรมั่น การกีฬาครบครันช่วยเกื้อหนุน
สถาบันงามสง่าน่าเทอดทูน พลีวิชาเพิ่มพูนแด่ผองเรา
เหล่าน้องพี่เทาแดง ขอร่วมแรงร่วมสมัครรักผูกพัน
เราน้องพี่ร่วมกัน ช่วยสร้างสรรค์ให้กระเดื่องลือชา
แม้ชีวิตยอมพลีวจียึดมั่น กายและใจมิหวั่นยอมท้อทอย
ขอเทอดเกียรติสถาบันอันเลิศลอย ให้อยู่สูงสุดสอยชั่วนิรันดร์