หน่วยงานในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3

ทั้งหมด 93 หน่วยงาน

  โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่   โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี
  โรงเรียนบ้านบ่อ   โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
  สำนักงานลูกเสือ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3   โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม)
  โรงเรียนบ้านตาเจา   ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.ศก.3
  โรงเรียนบ้านอาวอย   โรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห์)
  โรงเรียนบ้านขามหนองครอง   โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ
  โรงเรียนวัดเขียน   โรงเรียนบ้านนาตราว
  โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม   โรงเรียนบ้านโป่ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลใจดี   โรงเรียนบ้านศาลา
  โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา   โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์)
  โรงเรียนบ้านโนนดั่ง   โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย
  โรงเรียนบ้านหนองเพดาน   โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
  กลุ่มงานแผนและงบประมาณ   กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
  โรงเรียนบ้านนาวา   โรงเรียนบ้านเรียม
  ศูนย์ลปจ.ส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ   โรงเรียนบ้านโสน
  โรงเรียนบ้านแทรง   โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ
  โรงเรียนบ้านโพง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3   โรงเรียนบ้านบ่อทอง
  โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา   โรงเรียนบ้านไทร
  โรงเรียนนิคม ๔ (กรมประชาสงเคราะห์)   โรงเรียนบ้านละลม
  โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา   โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
  กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔ ทับทิมสยาม   พัฒนาผู้เรียนปราสาท
  อนามัย   โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ
  โรงเรียนบ้านปะอุง   หมวดศิลป์โรงเรียนปรางค์กู่
  ร.ร.บ้านลุมพุกคลองแก้ว   โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์
  โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย   โรงเรียนบ้านเขวา
  โรงเรียนบ้านระกา   กองทุนหมู่บ้าน ม.14 ห้วยเหนือ ขุขันธ์
  โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี   โรงเรียนบ้านแขว
  กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา3 ใจดี ห้วยสำราญ   โรงเรียนหนองคูวิทยา
  โรงเรียนบ้านยางขี้นก   โรงเรียนบ้านตรางสวาย
  โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด   โรงเรียนบ้านขะยูง (โนนเจริญศึกษา)
  เว็บไซต์นักเรียน 5/1   โรงเรียนบ้านไทยถาวรโคกแดงประสานมิตร
  โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ   โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
  โรงเรียนบ้านนาก๊อก   โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ
  โรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห์)   โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์
  โรงเรียนบ้านบก(ประชาสามัคคี)   โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
  โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)   โรงเรียนบ้านกันจาน
  หมวดศิลป โรงเรียนปรางค์กุ่   โรงเรียนบ้านโปง
  โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์   โรงเรียนวนาสวรรค์
  โรงเรียนบ้านตะเภา   โรงเรียนบ้านมะขาม
  โรงเรียนบ้านขอนแต้   โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด
  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ   โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
  โรงเรียนบ้านทำนบ   โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม
  โรงเรียนบ้านเปียมตะลวก   โรงเรียนบ้านทะลอก
  โรงเรียนบ้านอังกุล  
  โรงเรียนบ้านไทยถาวรโคกแดงประสานมิตร   โรงเรียนบ้านหนองคล้า
  โรงเรียนบ้านปราสาท   xxxxxxx
  โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี


หน่วยงานในจังหวัด ศรีสะเกษ

ทั้งหมด 130 หน่วยงาน

 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่  โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี
 โรงเรียนบ้านบ่อ  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
 โรงเรียนบ้านบึงหมอก  โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
 สำนักงานลูกเสือ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม)
 โรงเรียนบ้านตาเจา  ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.ศก.3
 โรงเรียนบ้านอาวอย  โรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห์)
 โรงเรียนบ้านขามหนองครอง  โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน  โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ
 โรงเรียนวัดจันทาราม  โรงเรียนวัดเขียน
 โรงเรียนบ้านนาตราว  โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม
 โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)  โรงเรียนบ้านโป่ง
 องค์การบริหารส่วนตำบลใจดี  โรงเรียนบ้านศาลา
 โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)  โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา
 โรงเรียนบ้านขนุน  โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์)
 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)  ช่วงชั้นที่3โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
 โรงเรียนบ้านโนนดั่ง  โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย
 โรงเรียนบ้านหนองเพดาน  ร้านจุดาฑาสตูดิโอ
 โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)  วัดดองกำเม็ด
 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)  กลุ่มงานแผนและงบประมาณ
 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนบ้านโทะ
 โรงเรียนบ้านนาวา  โรงเรียนบ้านเรียม
 ศูนย์ลปจ.ส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนบ้านพงพรต
 โรงเรียนบ้านโสน  โรงเรียนบ้านแทรง
 โรงเรียนบ้านสร้างบาก  โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ
 โรงเรียนบ้านโพง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  โรงเรียนบ้านบ่อทอง
 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา  โรงเรียนบ้านไทร
 โรงเรียนนิคม ๔ (กรมประชาสงเคราะห์)  โรงเรียนบ้านละลม
 โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา  โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม  กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔ ทับทิมสยาม
 พัฒนาผู้เรียนปราสาท  อนามัย
 โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ  โรงเรียนบ้านปะอุง
 หมวดศิลป์โรงเรียนปรางค์กู่  โรงเรียนบ้านบึงมะลู
 โรงเรียนบ้านโทะ  ร.ร.บ้านลุมพุกคลองแก้ว
 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์  โรงเรียนบ้านโคก
 โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย  โรงเรียนบ้านเขวา
 โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง  โรงเรียนบ้านระกา
 กองทุนหมู่บ้าน ม.14 ห้วยเหนือ ขุขันธ์  โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี
 โรงเรียนบ้านแขว  โรงเรียนบ้านเทิน
 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา3 ใจดี ห้วยสำราญ  โรงเรียนหนองคูวิทยา
 โรงเรียนบ้านครั่ง  โรงเรียนน้ำคำวิทยา
 โรงเรียนบ้านตรางสวาย  โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด
 สารพัดช่างศรีสะเกษ  โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม
 โรงเรียนบ้านขะยูง (โนนเจริญศึกษา)  เว็บไซต์นักเรียน 5/1
 โรงเรียนบ้านไทยถาวรโคกแดงประสานมิตร  โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ
 โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ  โรงเรียนบ้านนาก๊อก
 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว  โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ
 นิคมเขต 7  โรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห์)
 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์  โรงเรียนศรีแก้วพิทยา
 โรงเรียนบ้านบก(ประชาสามัคคี)  โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
 โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ  โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)
 โรงเรียนบ้านกันจาน  หมวดศิลป โรงเรียนปรางค์กุ่
 โรงเรียนบ้านโปง  โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
 โรงเรียนบ้านขนาด  โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
 โรงเรียนวนาสวรรค์  โรงเรียนบ้านตะเภา
 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ  โรงเรียนบ้านมะขาม
 โรงเรียนบ้านขอนแต้  โรงเรียนบ้านบก
 โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
 โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ  โรงเรียนบ้านทำนบ
 โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม  โรงเรียนบ้านเปียมตะลวก
 โรงเรียนบ้านทะลอก  โรงเรียนบ้านอังกุล
 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม  โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา
   โรงเรียนบ้านไทยถาวรโคกแดงประสานมิตร
 โรงเรียนบ้านหนองคล้า  โรงเรียนบ้านปราสาท
 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
 โรงเรียนบ้านซะวาซอ  โรงเรียนบึงมะลูวิทยา

หน่วยงานในเครือข่ายและลิ้งอื่น ๆ

  โรงเรียนบ้านโพง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 - 12 ซ.- ถ.- สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140   โรงเรียนบ้านโพง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 - 12 ซ.- ถ.- สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140