หน่วยงานในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 2

ทั้งหมด 21 หน่วยงาน

  โรงเรียนลูกรักป่าแดด   นโยบายแผนงานพานพิเศษพิทยา
  โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ   โรงเรียนบ้านดป่งเทวี
  พานพิเศษพิทยา   ชมรมกีฬาและนันทนาการ อำเภอแม่สรวย
  โรงเรียนบ้านเด่นศาลา   โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม
  ชุมนุมนักกิจกรรม ร.ร.พานพิเศษพิทยา   โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนพานพิเศษพิทยา   งานแนะแนวการศึกษา โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
  ห้องสมุดโรงเรียนพานพิเศษพิทยา   ชุมนุมนักกิจกรรม โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
  ศิษย์เก่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32   โรงเรียนบ้านท่ามะโอ
  โรงเรียนสันหนองควาย   โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย
  เว็บยกเลิกแล้วเข้าที่ www.phanphit.ac.th   Pabongtoakangan
  โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา


หน่วยงานในจังหวัด เชียงราย

ทั้งหมด 62 หน่วยงาน

 สังกัดเทศบาลนครเชียงราย  โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
 โรงเรียนบ้านพญาไพร  โรงเรียนลูกรักป่าแดด
 นโยบายแผนงานพานพิเศษพิทยา  โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ
 โรงเรียนบ้านดป่งเทวี  โรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3
 พานพิเศษพิทยา  ชมรมกีฬาและนันทนาการ อำเภอแม่สรวย
 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย
 เชียงของวิทยาคม  เบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา
 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา  โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง
 โรงเรียนบ้านผาฮี้  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
 โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม  ชุมนุมนักกิจกรรม ร.ร.พานพิเศษพิทยา
 โรงเรียนบ้านป่าซาง  โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง  เครือข่ายมุสลิมรักมนุษยชาติ
 โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)  โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  สาธารณสุขศาสตร์ ห้อง 2
 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนพานพิเศษพิทยา  งานแนะแนวการศึกษา โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
 โรงเรียนลูกรักเชียงของ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 ห้องสมุดโรงเรียนพานพิเศษพิทยา  ชุมนุมนักกิจกรรม โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
 กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2  ศิษย์เก่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32
 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  ศิษย์เก่าMaiyawittayakhom
 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ  กลุ่มสาระสังคมศึกษาโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา
 สาระศิลปะ แม่ต๋ำวิทยา  ร.ร.บ้านสันหลวงสามัคคี
 โรงเรียนสักสัันเชียงใหม่วิทยาคม  โรงเรียนบ้านปุยคำ
 DY SCHOOL  โรงเรียนสันหนองควาย
 -  C.C.F.เขตบริการโรงเรียนบ้านแม่หม้อ
 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย  เว็บยกเลิกแล้วเข้าที่ www.phanphit.ac.th
 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา  Pabongtoakangan
 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา  โรงเรียนบ้านต้นปล้อง
 โรงเรียนบ้านสบคำ  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
 โรงเรียนบ้านแม่หม้อ  โรงเรียนบ้านห้วยเอียน
 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา  โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง

หน่วยงานในเครือข่ายและลิ้งอื่น ๆ

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2