บุคลากร

นายวีระยศ อินเสมียน
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)..
นายธรรมนูญ  ฆารโสภณ
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)..
นายพัฒนา  สุระเสียง
ตำแหน่ง : คร (คศ.2)..
นางเพลินพิศ ตาลประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครู (คศ.2)..
นางพัชริดา  นาใจรีบ
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)..
นางสุวรรณ  นิลทองหลาง
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)..
นางดวงกมล   วิเชียรสาร
ตำแหน่ง : คร (คศ.2)..
bg_person
ตำแหน่ง : คร (คศ.2)..
นางไอลดา  สุนทรรส
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิกา..
นายบุญเกียง  อิ่มแมน
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ..
นางสาวจารุวรรณ  ภูปรางค์
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ..