บุคลากร

นางสาวสมใจ ธัญญาโภชน์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3..
นางรุ่งนภา  มหาเกตุ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2..
นางนพรัตน์  เดชมณี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ..
นางประพิน เวฬุวนารักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2..
นางสาวขวัญศิริ ทรัพย์สมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง..
นางอิศราภรณ์ วงศ์จันทร์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ..
นายมงคล  กันเผือก
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง..
นายชูชาติ  อั้นน้อย
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ..
นายมานิตย์ เขียวงาม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง ..
นายเศรษฐวิทย์ ดาราศร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2..
นางสาวสุภุคชกร ตันเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2..
นางสาวเกศรินทร์ เภาทอง
ตำแหน่ง : ครูอัคราจ้าง..
นางสุวรรณี มานะเอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2..
นางธิติกาล เกิดสมศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2..
นางเพ็ญศรี สุดตะไล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2..
นางบังอร ฉิมมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1..
นางนวพร สีสมุทร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3..
นางสาวสุพรรณีย์ เทียมขุนทด
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง..
นางอราตี สุนทโรทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2..
นายสกล ชัยช่วย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย..
bg_person
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ..