บุคลากร

 ป.โท หลักสูตรและการสอน
 08-62248649
 ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 08-79479890
 ป.ตรี ฟิสิกส์ประยุกต์ ป.บัณฑิต หลักสูตรและการสอน ป.โท การบริหารการศึกษา
 09-35340012
 ป.โท การบริหารการศึกษา
 08-50066996