ข้อมูลจำนวนนักเรียน

ปีการศึกษา :

รอดำเนินการ
ข้อมูลสถิติตามปีการศึกษา

สถิตินักเรียนรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2554 :
จำนวนนักเรียน 114 คน
ปีการศึกษา 2556 :
จำนวนนักเรียน 100 คน