ข้อมูลจำนวนนักเรียน โรงเรียนวัดเตาปูน

ปีการศึกษา :

รอดำเนินการ
ข้อมูลสถิติตามปีการศึกษา โรงเรียนวัดเตาปูน

สถิตินักเรียนรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2557 :
จำนวนนักเรียน 366 คน