ข้อมูลจำนวนนักเรียน โรงเรียนระเบียบวิทยา

ปีการศึกษา :

รอดำเนินการ
ข้อมูลสถิติตามปีการศึกษา โรงเรียนระเบียบวิทยา

สถิตินักเรียนรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2551 :
จำนวนนักเรียน 2,560 คน
ปีการศึกษา 2552 :
จำนวนนักเรียน 2,470 คน
ปีการศึกษา 2553 :
จำนวนนักเรียน 2,380 คน
ปีการศึกษา 2554 :
จำนวนนักเรียน 2,267 คน
ปีการศึกษา 2555 :
จำนวนนักเรียน 2,082 คน
ปีการศึกษา 2556 :
จำนวนนักเรียน 2,054 คน
ปีการศึกษา 2557 :
จำนวนนักเรียน 1,993 คน
ปีการศึกษา 2558 :
จำนวนนักเรียน 2,008 คน