ข้อมูลจำนวนนักเรียน โรงเรียนระเบียบวิทยา

ปีการศึกษา :
 
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อ.1 - ม.3
1070
899
1969
รวม
1,070
899
1,969


ข้อมูลสถิติตามปีการศึกษา โรงเรียนระเบียบวิทยา

สถิตินักเรียนรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2551 :
จำนวนนักเรียน 2,560 คน
ปีการศึกษา 2552 :
จำนวนนักเรียน 2,470 คน
ปีการศึกษา 2553 :
จำนวนนักเรียน 2,380 คน
ปีการศึกษา 2554 :
จำนวนนักเรียน 2,267 คน
ปีการศึกษา 2555 :
จำนวนนักเรียน 2,082 คน
ปีการศึกษา 2556 :
จำนวนนักเรียน 2,054 คน
ปีการศึกษา 2557 :
จำนวนนักเรียน 1,993 คน
ปีการศึกษา 2558 :
จำนวนนักเรียน 2,008 คน
ปีการศึกษา 2559 :
จำนวนนักเรียน 2,047 คน
ปีการศึกษา 2560 :
จำนวนนักเรียน 1,969 คน