ข้อมูลกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
เด็กหญิงพวงเงิน ทนงใจ
ประธานนักเรียน
เด็กหญิงจินตนา ไร่รัตน์
รองประธานนักเรียน คนที่ 1
เด็กชายเจษฎา อิ่มแมน
รองประธานนักเรียน คนที่ 2