กรรมการนักเรียน

เด็กหญิงปรียา เลื่อนกระโทก
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2