กรรมการนักเรียน

เด็กหญิงกรพันธุ์ บุญหลักคำ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/4