เพื่อนบ้าน


โดย : โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) ]


โดย : โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) ]

ผู้บริหาร

director4556.jpg
ผู้อำนวยการ


ผู้ดูแลเว็บไซต์

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ประธานนักเรียน