บุคลากร

นายเศรษฐวิทย์ ดาราศร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์
การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประวัติการทำงาน :